Nieuws

LPZ Meting 2024

10 okt 2023

In 2024 vindt de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit plaats in de maand februari.

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit vindt plaats binnen een zelf te kiezen week in de maand februari. Uitgangspunt is dat binnen die periode alle cliënten worden gemeten tijdens een regulier zorgmoment zodat dit geen overmatige belasting voor cliënt en/of zorgmedewerker betekent.
Deelname aan de LPZ betekent voor u dat u op eenvoudige wijze de kwaliteit van zorg binnen uw instelling kunt vaststellen en, waar nodig, verbeteringen kunt doorvoeren.

De gegevens voor de meting kunt u zowel uploaden uit uw elektronische dossiers als ter plekke bij de bewoner/cliënt meten. Na afloop van de meting zijn de resultaten direct beschikbaar in overzichtelijke digitale dashboards. In deze dashboards worden prevalentiecijfers gepresenteerd van zowel de eigen organisatie als landelijke gegevens van vergelijkbare organisaties. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om gedetailleerdere resultaten op afdelingsniveau of afdelingstype te bekijken en zowel binnen als buiten de organisatie te vergelijken. Deze resultaten vormen een uitstekende basis voor de continue leer- en verbetercyclus binnen het team.
Bovendien biedt de LPZ verpleeghuizen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de indicatoren basisveiligheid van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te meten en aan te leveren.

Informatie over aanmelding, kosten van deelname en de meting vindt u ook in onze folder.

U kunt zich nu aanmelden voor de meting van februari 2024 via deze website of door te mailen naar .

Doorontwikkeling LPZ – Een completer beeld van kwaliteit

3 aug 2022

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit maakt deel uit van de Academische Werkplaats Ouderenzorg – Limburg (AWO-L).

Mede op voorspraak van een aantal partners, zoals de landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), Vilans, LOC Waardevolle zorg, de Patiëntenfederatie Nederland en Burgerkracht Limburg, start bij de AWO-L in 2022 het door het ministerie ven VWS gefinancierde project ‘Zorgprofessionals aan Zet’ dat uitgevoerd zal worden in samenwerking met Verenso en V&VN.
Dit project, dat 4 jaar duurt, wil gegevens over de kwaliteit van zorg beter toegankelijk maken voor zorgverleners en cliënten in de ouderenzorg.

Doel is om verzamelde gegevens over de kwaliteit van zorg ondersteunend in te zetten voor concrete leer- en verbeteractiviteiten die zorgteams daadwerkelijk zelf opzetten en uitvoeren. Zorgprofessionals zijn in dit nieuwe project dus in de lead.

Het project wil de bureaucratische en administratieve last van registraties verminderen door meer gebruik te maken van valide routinematig verzamelde gegevens in de zorgpraktijk. Verder zal gewerkt worden aan een verbetering van de terugkoppeling naar de praktijk en aan ondersteuning van door professionals zelf geïnitieerde leer- en verbeteractiviteiten. Tenslotte zal gepoogd worden om verschillende soorten data (over de kwaliteit van zorg, werk en financiën) met elkaar te verbinden om zodoende een completer beeld van de kwaliteit van de (ouderen-)zorg te kunnen schetsen.

Meer informatie over dit nieuwe project volgt na de zomervakantie.

LPZ Meting 2022 – Verlenging meetperiode

15 feb 2022

Omdat de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft besloten om de meetperiode voor de indicatoren basisveiligheid over verslagjaar 2021 te verlengen tot en met 29 april 2022, heeft het LPZ-projectteam besloten om ook de meetperiode voor de LPZ-meting te verlengen tot en met 29 april. Het invoerprogramma voor de LPZ-meting blijft open tot 1 mei 2022. Dit betekent dat u als deelnemer de mogelijkheid heeft om de meting later plaats te laten vinden of in te voeren.
De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit vindt in 2022 plaats binnen één week in de periode februari tot en met april.

U kunt zich nog tot 1 april aanmelden voor de meting van 2022 via deze website of door te mailen naar .

Workshop ”LPZ – Veel meer dan alleen data verzamelen”

23 sep 2019

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) organiseerde op donderdag 12 september j.l. een interactieve workshop in Eindhoven, getiteld “LPZ: Veel meer dan alleen data verzamelen”. Tijdens deze middag, bedoeld voor zowel coördinatoren als zorgmedewerkers van huidige LPZ-deelnemers, werden verschillende onderwerpen besproken door experts binnen en buiten de LPZ projectgroep. Zo deelde een ervaren LPZ coördinator tips en tricks over het zo efficiënt en voorspoedig laten verlopen van de LPZ meting, werd door een onderzoeker van Flycatcher Internet Research ingegaan op de mogelijkheid om automatisch data uit de ECDs te halen voor gebruik in de meting, lichtte een medewerker van de LPZ projectgroep de verschillende functionaliteiten van het dashboard toe met behulp van een casus en werd door de deelnemers gebrainstormd over het gebruik van LPZ data bij leren en verbeteren op de afdeling. De bijeenkomst werd afgesloten met een overzicht van de toekomstplannen van het LPZ projectteam.De bijeenkomst werd enthousiast ontvangen en onderling werden ervaringen gedeeld voor zowel een optimale LPZ meting als gebruik van de resultaten. Kortom, het was een vruchtbare middag!

Klik om het uitgebreidere verslag van de bijeenkomst en de presentaties te bekijken.

LPZ process evaluatie 2018

1 apr 2019

In februari is de november meting van de LPZ geëvalueerd door middel van een enquête. Hiervoor zijn 58 coördinatoren van deelnemende organisaties benaderd en hebben er uiteindelijk 24 (41%) meegedaan, waarvoor hartelijk dank! Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers in het algemeen tevreden zijn over de LPZ en de beschikbare modules. Bij een aantal deelnemers bestaat interesse in nieuwe modules voor probleemgedrag en delier. Ongeveer driekwart van de deelnemers is tevreden over de instructie die men over de LPZ krijgt. Een deel van de deelnemers zou graag aanvullende instructie krijgen over met name het gebruik van de resultaten in verbetertrajecten en het goed en efficiënt uitvoeren van de LPZ meting. De overgrote meerderheid van de deelnemers is tevreden over de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van het Dashboard. Door de deelnemers worden een aantal bruikbare tips voor verdere optimalisering van het Dashboard gedaan. De LPZ-resultaten worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt en met veel verschillende groepen in de organisatie gedeeld.

Door het LPZ-team worden de tips en verbetersuggesties in het komende jaar opgepakt en waar nodig en mogelijk zullen aanpassingen doorgevoerd worden. Tevens zullen in de toekomst meer mogelijkheden tot instructie worden geboden om de organisaties te ondersteunen in het gebruik van LPZ data in verbetertrajecten, het optimaal gebruik maken van het Dashboard, en het efficiënt uitvoeren van de metingen inclusief uitleg over de mogelijkheden tot koppeling met het ECD/EPD. Klik hier voor de ‘Samenvatting procesevaluatie LPZ’.

Rapportage resultaten 2015

17 jun 2016

De rapportage van de resultaten van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen van 2015 is verschenen en kunt u hier downloaden.

Turkije doet mee met de LPZ

6 jun 2016

Ook dit jaar mag de LPZ weer een nieuw deelnemend land verwelkomen. Vorig jaar besloot het Verenigd Koninkrijk deel te nemen en dit jaar is Turkije een nieuwe deelnemer!
Ruud Halfens, Jos Schols en Suzanne Rijcken hebben in februari een zeer succesvol overleg gehad met de Turkse projectgroep en een bezoek gebracht aan de afdeling Geriatrie van Istanbul University en een verpleeghuis.
Turkije zal aan de meting deelnemen met 16 ziekenhuizen en een verpleeghuis, met in totaal ongeveer 1300 patiënten.De LPZ organiseert de meting samen met Istanbul University.
De vernieuwde meting vindt op 8 november plaats in Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije.

LPZ is vernieuwd

1 jun 2016

De LPZ is vernieuwd. De meting is eenvoudiger, sneller, gebruikersvriendelijker, flexibeler en levert meer informatie op maat. Het instrument wordt beperkt tot alleen die gegevens die instellingen nodig hebben, het dashboard krijgt een flinke facelift en er is de mogelijkheid om gegevens zoveel mogelijk uit een elektronisch dossier te halen.

Deze vernieuwing van de LPZ heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met coördinatoren en andere medewerkers van deelnemende instellingen, met als doel de vernieuwde LPZ goed te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van instellingen in de gezondheidszorg.

Groot-Britannië doet mee met de LPZ

1 dec 2015

De LPZ-meting rukt op in Europa. Naast Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland nemen nu ook de UK en Turkije deel aan de LPZ. In november 2015 heeft er in Groot-Brittanië, in de regio Nottingham, een LPZ-meting van de modules decubitus en incontinentie plaatsgevonden bij ongeveer 30 verpleeg- en verzorgingshuizen. Het East Midlands Academic Health Science Network coördineert de LPZ in Engeland. Met deze uitbreiding van de LPZ-markt kunnen we internationaal de kwaliteit van zorg van deze landen meer met elkaar vergelijken.

Meld u aan en ontvang de LPZ Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief LPZ blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan en klik hier om de nieuwsbrief te ontvangen.
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van oktober 2019.

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?