Procedure

Procedure

De volgende punten doorloopt u met uw organisatie om aan de LPZ meting te kunnen deelnemen:

  • De coördinator bepaalt welke afdelingen deelnemen aan de meting.
  • De coördinator stelt een team van deskundige verpleegkundigen/verzorgenden samen. Elk lid van het team zal op één of meerdere afdelingen samen met een verpleegkundige/verzorgende van de desbetreffende afdeling de metingen verrichten. De grootte van het team is dus afhankelijk van het aantal afdelingen dat deelneemt aan de registratie.
  • De coördinator maakt een tijdsplanning binnen de instelling voor de landelijke meting.
  • De coördinator bepaalt of de gegevens verzameld worden met behulp van een schriftelijke vragenlijst of direct digitaal met behulp van een laptop/tablet/smartphone worden ingevoerd.
  • De coördinator maakt een rooster voor het team verpleegkundigen/verzorgenden, zodat iedere afdeling weet op welk tijdstip de meting plaatsvindt.
  • De coördinator verzorgt de training voor het team verpleegkundigen/verzorgenden dat de meting daadwerkelijk uitvoert.
  • De coördinator informeert welke gegevens betrouwbaar in het EPD/ECD aanwezig zijn en zorgt ervoor dat deze, zo nodig, geüpload worden.
  • De coördinator ziet toe op de volledigheid en juistheid van de gegevens.
  • Bij het gebruik van een schriftelijke vragenlijst draagt de coördinator zorg voor een adequate invoering van de gegevens via internet binnen vier weken na de meting.
Tijdens de instructiebijeenkomsten die de projectgroep LPZ organiseert, krijgt de coördinator een mondelinge training van de onderzoeksgroep samen met de coördinatoren van andere instellingen die deelnemen aan de registratie.

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit vindt plaats binnen één week in de maand februari. Uitgangspunt is dat binnen die periode alle cliënten worden gemeten tijdens een regulier zorgmoment zodat dit geen overmatige belasting voor cliënt en/of zorgmedewerker betekent.

Ook voor de thuiszorg geldt dat de meting binnen één week zal plaatsvinden. Het aantal cliënten dat in de thuiszorg geregistreerd wordt gedurende deze week, wordt vastgesteld door de projectgroep LPZ op basis van het gemiddeld aantal cliënten dat in zorg is bij de teams die deelnemen aan de meting.

Tijdens de meting of, bij gebruik van papieren vragenlijsten, binnen vier weken na afloop van de meting zorgt de coördinator ervoor dat de gegevens worden ingevoerd via internet. Op het beveiligde gedeelte van de website kunnen de instellings- en afdelingsresultaten en de landelijke resultaten in het dashboard worden ingezien.

Het invoerprogramma

Vragenlijsten kunnen direct online worden ingevoerd, of, indien de instelling gebruik maakt van papieren vragenlijsten, na afloop van de meting. Indien papieren vragenlijsten worden gebruikt, zorgt de coördinator ervoor dat na afloop van de meting de schriftelijke vragenlijsten worden ingevoerd in het invoerprogramma op de LPZ-website. Het invoerprogramma bestaat uit dezelfde onderdelen als de papieren vragenlijsten. Nadat de gegevens zijn ingevoerd in dit programma kan de coördinator de resultaten in het dashboard bekijken.

Correspondentie

De correspondentie met de coördinator zal vooral via email plaatsvinden. De coördinator dient daarom te beschikken over een eigen emailadres. Wijzigingen in het emailadres moeten worden doorgegeven aan .

Het LPZ dashboard gebruiken binnen uw instelling?